ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ORANGE CHEM LOGISTICS - Ύπατο
• 56.000 τ.μ. Έκταση
• 2.500 τ.μ. Χώροι παραγωγής και συσκευασίας
• 6.000 τ.μ. Αποθηκευτικοί χώροι
• 1.450 τ.μ. Πλήρως εξοπλισμένου χημείου με χρωματογράφο αερίου και υγρών, γραφείων διοίκησης κλπ.
• Προσωπικό: 11 μόνιμοι + 10 απασχολούμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
• 7.000 Τόνοι δυνατότητα ετήσιας παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας σπόρων)
• Θέση : 80 χλμ από Αθήνα και 440 χλμ από Θεσσαλονίκη
• Πιστοποιήσεις: ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001
• Συμβατό με τις προδιαγραφές EU SEVESO II

ORANGE CHEM LOGISTICS - Σίνδος
• 4.600 τ.μ. Έκταση
• 1.500 τ.μ. Αποθηκευτικός χώρος ξηρού φορτίου, Ύψους 11m
• 1.500 Παλλετοθέσεις
• 3 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες ράμπες φορτοεκφόρτωσης
• Πλήρες δίκτυο παροχής νερού και υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης
• Σύστημα πυρόσβεσης με καταιονισμό
• Κτήριο Διοίκησης
• Διεύθυνση: ΟΤ 53Β ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ, Θεσσαλονίκη
• Πιστοποιήσεις: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
• Συμβατό με τις προδιαγραφές EU SEVESO II